Föreningsstadgar

STADGAR för EKONOMISK FÖRENING STRANDHAMNEN 2015

Godkända på föreningsstämma,

1§  FIRMA

Föreningens firma är Ekonomisk Förening Strandhamnen 2015

2§  ÄNDAMÅL

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att arrendera och förvalta en båthamn vid vilken båtplatser upplåts till medlemmarna. Medlemmarna själva skall delta med egen arbetsinsats och genom att utnyttja föreningens tjänster.

3§  STYRELSEN

Styrelsen har sitt säte i Falu Kommun, Dalarnas län.

Styrelsen består av minst tre (3) och högst sju (7) ledamöter.

Revisorerna skall vara en (1)

Valberedning skall vara två (2)

Ordförande väljs för ett år. Övriga styrelseledamöter samt revisor och väljs för två år.

Mandattiden beträffande styrelsen och revisorerna skall bestämmas så att den årligen utlöper för halva antalet styrelseledamöter och revisorer samt halva antalet suppleanter. Vid udda antal styrelseledamöter och suppleanter utlöper mandattiden ena året för det antal som är närmast lägre och andra året för det som är närmast högre än hälften.

4§  FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen av den styrelsen därtill utser, två i förening.

5§  MEDLEM

Som medlem i föreningen kan antagas fysisk och juridisk person som kan erbjudas båtplats.

För den som tillträder båtplats överlåten av föreningen träder medlemskapet i kraft då insatsbelopp och serviceavgift enligt följande har erlagts till föreningen.

Inträde 30/9 och tidigare medför full serviceavgift.

Inträde 1/10 och senare medför ingen serviceavgift inträdesåret.

För den som tillträder båtplats överlåten av tidigare medlem träder medlemskapet i kraft då eventuell serviceavgift erlagts till föreningen och godkänd handling avseende överlåtelsen förelagts styrelsen.

Medlemskapet berättigar till av styrelsen utfärdat båtplatsbevis för disponerad båtplats. Av beviset skall framgå innehavarens identitet och erlagd insats för båtplatsen.

Ansökan om utträde/överlåtelse skall ske skriftligen till styrelsen. Det ekonomiska mellanhavandet vid överlåtelse sker utom föreningens ansvar. Ny medlem och handling avseende överlåtelsen skall dock godkännas av styrelsen.

Vid överlåtelse inträder ny medlem i föreningen på samma villkor som avgående medlem. Vid uppsägning eller utträde utan överlåtelse löper uppsägningstiden intill dess ny medlem engagerats till aktuell båtplats eller under 2 (två) år räknat från uppsägningsdagen – vilket som inträffar först.

Under uppsägningstiden skall avgående medlem erlägga aviserade avgifter samtidigt som båtplatsen disponeras fritt.

Medlem som icke iakttagit sina förpliktelser mot föreningen eller som skadat föreningen eller motarbetar dess ändamål eller intressen, må av styrelsen uteslutas ur föreningen.

Av föreningsstämman utesluten medlem har med omedelbar verkan förverkat sin rätt till båtplats som tillfaller föreningen.

6§  INSATS/MEDLEMSAVGIFT

För medlemskap fordras innehav av båtplats i båthamnen Strandhamn.

För båtplats som föreningen överlåter till medlem skall denne erlägga insatser enligt en beräkningsregel där beloppet per insats är 54 000 kronor.

Medlem skall till föreningen erlägga årlig serviceavgift som föreningsstämman beslutar. Serviceavgift skall vara erlagd senast 30/4.

Insats och avgifter betalas till föreningens Bankgiro.

Varje båtplats ger en röst vid föreningsstämma.  Röstning av ombud med skriftlig fullmakt godkänns.

7§  RÄKENSKAPSÅR

Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.

8§  VINST, FÖRFOGANDERÄTT

Uppkommen vinst skall avsättas till kommande reparations- och förnyelsefond.

Stämman delegerar årligen styrelsen sitt mandat att verka inom ramen för av stämman godkänd budget. Vid beslut om ej budgeterade ekonomiska åtaganden överstigande 1½ basbelopp skall styrelsen kalla till extra föreningsstämma.

9§  KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA OCH ANDRA MEDDELANDEN

Kallelse till föreningsstämma sker genom skriftlig kallelse med post tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extrastämma.

Andra meddelanden sker med brev eller via e-post.

10§  ÄRENDEN PÅ ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Vid ordinarie föreningsstämma, som skall hållas årligen under mars månad, skall följande ärenden förekomma:

 1. Stämmans öppnande.
 2. Godkännande av kallelse och dagordning.
 3. Val av ordförande för mötet.
 4. Val av sekreterare för mötet.
 5. Val av två justeringsmän.
 6. Fastställelse av röstlängd.
 7. Styrelse- och verksamhetsberättelse för avslutat verksamhetsår.
 8. Revisorns berättelse.
 9. Fråga om fastställande av balansräkning.
 10. Fråga om beviljande om ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen.
 12. Bestämmande om ersättning till styrelseledamöter och revisor.
 13. Val av ordförande för ett år.
 14. Val av tre styrelseledamöter för två (2) år.
 15. Val av revisor för två (2) år.
 16. Val av två personer till valberedning för ett (1) år.
 17. Föredragning och beslut om budget kommande verksamhetsår.
 18. Fastställande av avgifter för kommande verksamhetsår.
 19. Övriga ärenden.
 20. Stämmans avslutande.

Vid extra föreningsstämma skall andra ärenden inte bli föremål för beslut än dem som angivits i kallelsen.

Medlem som önskar ärende upptaget till behandling vid ordinarie föreningsstämma har att göra framställning därom skriftligen till styrelsen senast 15 december.

Extra föreningsstämma skall utlysas av styrelsen, revisorn eller då det för behandling av uppgivet ärende skriftligen påfordras av minst 1/10 av föreningens medlemmar.

 

11§   STADGEÄNDRING

För beslut om ändring av föreningens stadgar gäller vad som föreskrivs i lagen om ekonomisk förening.

12§  UPPLÖSNING

Vid föreningens upplösning skall de behållna tillgångarna fördelas mellan de vid det slutliga beslutet om föreningens trädande i likvidation kvarvarande medlemmarna på så sätt att medlemmarna utfår dagsvärdet av erlagda insatser.

13§  TVISTER

Tvister mellan föreningen, å ena, samt styrelsen, styrelseledamot, likvidator eller medlem å andra sidan, skall avgöras av svensk domstol och svensk lag skall tillämpas.

14§  LAGEN

I övrigt gäller vad lagen om ekonomiska föreningar finns stadgat.

Ekonomisk förening