Medlemsavtal (exempel)

Medlemsavtal nr nnn

Förening:

Namn:           Strandhamnen Ekonomisk Förening 2015 (SEF)
Adress:          Vägen 1, 791 99 FALUN
Org.nr:          769628-5639
Kontakt:        Nils Nilsson, tel. 070-123 45 77

Medlem:
Namn:           Nils Nilsson
Adress:          Vägen 1, 791 99 FALUN
Pers/org.nr:    630303-1303
Epost:            nn@falun..se

 

Villkor för medlemskap

 1. Som medlem i SEF åtnjuter man rättigheter men även skyldigheter att delta i och påverka driften och utvecklingen av SEF:s småbåtshamn, nedan kallad anläggningen.
 1. Genom medlemskapet tilldelas medlemmen en båtplats i anläggningen.
 1. Medlem tilldelas en båtplats som anpassas efter medlemmens båttyp. Medlem får acceptera att båtplatsen kan anpassas alternativt flyttas om medlemmen förvärvar ny båttyp eller att andra båtplatser på anläggningen, företrädesvis intilliggande, är eller blir föremål för anpassning.
 1. Medlem är skyldig att efterleva vid varje tidpunkt gällande och av SEF fastställda ordningsföreskrifter.
 1. Medlem ska erlägga den av SEF fastställda årliga serviceavgiften senast den 30 april det kalenderår serviceavgiften avser.
 1. Medlem får inte hyra ut båtplatsen i andra hand utan SEF:s godkännande.
 1. Medlem får överlåta rätten till båtplatsen dock efter att förvärvaren godkänts av SEF. SEF får inte utan starka skäl avslå ansökan från förvärvaren.
 1. Ändring av båtplatsens konstruktion eller andra åtgärder vid båtplatsen eller vid anläggningen, får inte genomföras av medlem utan SEF:s godkännande.
 1. Medlem ska hålla båten med inventarier försäkrad. Försäkringsbeviset ska placeras synligt på båten.
 1. Medlem erlägger en medlemsinsats om 54 000 kr genom insättning på SEF:s konto, bankgiro 567-1557.
 1. Medlemskapet är giltigt först efter att medlemsinsatsen kommit SEF tillhanda.
 1. Medlem ska i övrigt följa av SEF fastställda stadgar.

 

Denna handling har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav medlem och SEF tagit var sitt.

 

 

Ort och datum
För SEF                                                                          Medlem

 

__________________________                                   ____________________________
Gabriella Hagman, ordförande                    Nils Nilsson

 

__________________________
Sven-Olof Ytterholm, sekreterare

Ekonomisk förening