Ordningsföreskrifter

ORDNINGSFÖRESKRIFTER  STRANDHAMNEN

 1 Inledning

För Båtplatsinnehavaren, nedan kallad medlem, skall Strandhamnen ha större betydelse än att utgöra en båtplats. Ambitionen är att hamnen skall vara av sådan kvalité att medlemmen gärna tillbringar tid inom hamnen, som skall utgöra en plattform och mötesplats för föreningens medlemmar.

För att ambitionen skall kunna förverkligas, krävs att samtliga medlemmar respekterar och förbinder sig att följa hamnens i allas intresse vid var tid beslutade ordningsföreskrifter samt skötselanvisningar i övrigt.

För den allmänna säkerheten och trevnaden i hamnen gäller följande ordningsregler.


2 Allmänt

STRANDHAMNENS båthamn administreras av ekonomiska föreningen Strandhamnen, nedan benämnt hamnen.

 

3 Förtöjning m m

Det åligger medlemmen att ha erforderlig uppsikt över sin båt samt noggrant kontrollera förtöjningar, bojar, kättingar och dylikt och genast anmäla omständigheter av betydelse för säkerheten.

Medlemmen är ansvarig för att båten alltid är korrekt förtöjd enligt hamnens rekommendationer. Medlemmen är skyldig att ersätta alla skador som kan uppkomma på grund sprungna förtöjningar, otillräckliga fendrar och dylikt eller som orsakas av bristande eller olämplig utrustning. Bristermedlemmen i sina nu nämnda skyldigheter, är denne ansvarig för de skador som därigenom orsakas.

Anordningar för att underlätta ombordstigning får placeras på bryggan. Anordningen får dock ej vara av sådan storlek att den hindrar framkomligheten på bryggan. Den får ej heller skruvas eller spikas fast på bryggan. Förtöjningsanordningar ska ordnas på ett sådant sätt att fara för sak- eller personskador ej uppkommer, så som lösa tampar på bryggorna mm.

Båt eller dess utrustning ska placeras så att ingen del skjuter innanför bryggkanten.

Felaktigt nyttjande av bommar till förfång för angränsande båtplats, eller felaktig belastning på bommar eller annan båtplatsutrustning får inte förekomma. Vattenfyllda eller sjunkna båtar måste omedelbart åtgärdas av medlemmen. Medlemmen ska tillse att förtöjningstampar och båten med dess utrustning i övrigt, såsom kapell, fall, m.m., inte lämnar missljud som är störande för omgivningen, t ex metallfjädrar.

Styrelsen har rätt att justera förtöjning och även i övrigt på medlemmens bekostnad vidta alla åtgärder som krävs i syfte att ordningsföreskrifterna ska uppfyllas, däribland att omedelbart på lämpligt sätt åtgärda eller omhänderta båtar som inte flyter på avsett sätt.

 

4 Försäkring

Båtägaren ska minst ha försäkring som gäller skada på annans sak, tredje person samt dennes utrustning. Vid uppmaning från styrelsen ska försäkringsbolag samt försäkringsnummer meddelas till styrelsens ordförande.

 

5 Jollar

Jollar eller dess utrustning får inte placeras på bryggorna. Uppläggning får endast ske på anvisad plats.

 

6 In- och utfart från hamnen

Inom hamnområdet gäller högsta tillåtna hastighet om 3 knop. Farten ska dock alltid anpassas så att inte olägenhet uppkommer för övriga båtägare.

 

7 Avfallshantering

Tömning av latrin eller förorenat slagvatten i vattnet i hamnen är absolut förbjudet!

Hålltankar för latrin ska tömmas vid tömningsstationerna.

 

8 Användning av elkraft

Du får ansluta godkänd elektrisk utrustning till hamnens eluttag under förutsättning att fullgott och skyddsjordat elmaterial används. Alla båtar som har ett landströmsanslutet elsystem ombord ska använda skyddstransformator eller galvanisk isolator. Generellt gäller att inga skarvar får finnas mellan stolpe och båten. Observera att det kan bildas explosiva gaser vid laddning av blysyrebatterier – sörj därför för god luftväxling.

 

9 Olovlig förtöjning

Företrädare för styrelsen har rätt att flytta felaktigt eller olovligt förtöjd båt till lämplig plats inom eller utom hamnens område.

 

10 Servicebryggan

Hamnen har för avsikt att montera en servicebrygga på varje bryggnock. Bryggan får användas för kortare angöring i samband med i- och urlastning. För övrigt råder förtöjningsförbud.

 

11 Öppen eld, grillning

Öppen eld eller kolgrillning på bryggorna eller ombord på båtar förtöjda vid bryggorna är ovillkorligen förbjuden.

 

12 Hamnens säsong

Hamnens säsong är fr. o m 1 maj t o m 15 oktober årligen. En förutsättning för att medlemmar under denna tidsperiod får förtöja vid bryggan är att normalvattenstånd råder och att bryggor är driftsatta (landgång är monterad, passersystemet är aktiverat, inga större reparations- om eller tillbyggnadsaktiviteter är planerade). Styrelsen går inför varje säsong ut med information när förtöjning vid bryggor kan påbörjas. Vid säsongens utgång ska medlemmarnas båt vara avlägsnad från båtplatsen, såvida inte Parterna träffat skriftligt avtal om annat. Kvarvarande båt äger hamnen rätt att omhänderta och förvara på medlemmens ansvar och bekostnad.

 

13 Regler och direktiv

Som medlem är Du skyldig att följa gällande ordningsregler, övriga särskilda föreskrifter samt direktiv som ges av styrelsen. Vid upprepade eller allvarliga förseelser riskerar Du att förverka ditt medlemskap.

Egendom får inte förvaras på bryggorna. Om medlemmen inte hämtar kvarlämnad egendom inom en månad efter skriftlig uppmaning tillfaller denna hamnen utan inlösen.

Även i övrigt ska medlemmen iaktta hänsyn och bidra till ordningen. Störande underhålls- eller reparationsarbete får inte förekomma. Medlemmen är ansvarig för sina gästers uppträdande och att de följer gällande ordningsregler.

Bilar ska parkeras på anvisade platser.

Aktuell information och reviderade ordningsregler finns på hamnens hemsida www.strandhamnen.se. Medlemmen har skyldighet att hålla sig informerad om aktuella föreskrifter och anvisningar för hamnen.

Ordningsreglerna har tillkommit i syfte att skapa ordning och trivsel mellan medlemmarna samt att öka säkerheten inom området. Dessa ordningsregler kommer löpande att ses över och revideras. Synpunkter lämnas till styrelsen, gärna skriftligt.

 

14 Övrigt

Det som nämns i dessa ordningsregler omfattar även alla som hyr båtplats i andra hand av en medlem.

Ekonomisk förening