Ordningsföreskrifter

ORDNINGSFÖRESKRIFTER  STRANDHAMNEN

1 Inledning

För Båtplatsinnehavaren skall Strandhamnen ha större betydelse än att utgöra en båtplats. Ambitionen är att hamnen skall vara av sådan kvalité att Båtplatsinnehavaren gärna tillbringar tid inom hamnen, som skall utgöra en plattform och mötesplats för föreningens medlemmar.

För att ambitionen skall kunna förverkligas, krävs att samtliga Båtplatsinnehavare respekterar och förbinder sig att följa hamnens i allas intresse vid var tid beslutade Ordnings- och säkerhetsföreskrifter samt skötselanvisningar i övrigt. Att Båtplatsinnehavaren förbinder sig att följa aktuella föreskrifter och anvisningar är en väsentlig förutsättning för detta avtal.

För den allmänna säkerheten och trevnaden i Hamnen gäller följande hamnordning.

2 Allmänt

STRANDHAMNENS båthamn administreras av ekonomiska föreningen Strandhamnen, nedan benämnt Hamnen.

3 Förtöjning m m

Det åligger båtägaren att ha erforderlig uppsikt över sin båt samt noggrant kontrollera förtöjningar, bojar, kättingar och dylikt och genast anmäla omständigheter av betydelse för säkerheten.

Båtägaren är ansvarig för att båten alltid är korrekt förtöjd enligt Hamnens rekommendationer. Båtägare är skyldig att ersätta alla skador som kan uppkomma på grund sprungna förtöjningar, otillräckliga fendrar och dylikt eller som orsakas av bristande eller olämplig utrustning. Brister båtägaren i sina nu nämnda skyldigheter, är han ansvarig för de skador, som därigenom orsakas.

Anordningar för att underlätta ombordstigning får placeras på bryggan. Anordningen får dock ej vara av sådan storlek att den hindrar framkomligheten på bryggan. Den får ej heller skruvas eller spikas fast på bryggan. Anbringa förtöjningsanordningar på ett sådant sätt, att fara för sak- eller personskador ej uppkommer.

Båt eller dess utrustning ska placeras så att ingen del skjuter innanför bryggkanten.

Felaktigt nyttjande av bommar till förfång för angränsande båtplats, eller felaktig belastning på bommar eller annan båtplatsutrustning får inte förekomma. Vattenfyllda eller sjunkna båtar måste omedelbart åtgärdas av Båtplatsinnehavaren. Båtplatsinnehavaren ska tillse att förtöjningstampar och båten med dess utrustning i övrigt, såsom kapell, fall, m.m., inte lämnar missljud som är störande för omgivningen.

Hamnen äger rätt att justera förtöjning och även i övrigt på Båtplatsinnehavarens bekostnad vidta alla åtgärder som krävs i syfte att Ordnings- och säkerhets-föreskrifterna ska uppfyllas, däribland att omedelbart på lämpligt sätt åtgärda eller omhänderta båtar som inte flyter på avsett sätt.

4 Försäkring

Båtägaren ska minst ha försäkring som gäller skada på annans sak eller tredje person, eller dess utrustning. Försäkringsbolag samt försäkringsnummer ska meddelas till föreningen. Ett bevis om gällande försäkring ska lämnas till styrelsen som utfärdar ett bevismärke som ska anbringas på mast eller fönster lätt att kontrolleras från bryggan.

5 Jollar

Jollar eller dess utrustning får inte placeras på bryggor eller dess utrustning. Uppläggning får endast ske på anvisad plats.

6 In- och utfart från Hamnen

Inom Hamnområdet gäller högsta tillåtna hastighet om 3 knop. Farten ska dock alltid anpassas så att inte olägenhet uppkommer för övriga båtägare.

7 Avfallshantering

Tömning av latrin-eller förorenat slagvatten i hamnen är absolut förbjudet!

Hålltankar för latrin ska tömmas vid tömningsstationerna.

8 Användning av elkraft

Du får ansluta godkänd elektrisk utrustning till Hamnens eluttag under förutsättning att fullgott och skyddsjordat elmaterial användes. Generellt gäller att inga skarvar får finnas mellan stolpe och båten. Observera att vid laddning bildas explosiva gaser – sörj därför för god luftväxling. Vi har ett system för elförbrukning där båtägaren betalar för förbrukad el i realtid. Begränsningen är avsäkringen vid varje uttag.

9 Olovlig förtöjning

Hamnen äger rätt att flytta felaktigt eller olovligt förtöjd båt till lämplig plats inom eller utom Hamnens område.

10 Servicebryggan

Hamnen har utförts med en servicebrygga på varje bryggnock. Bryggan får användas för kortare angöring i samband med i- och urlastning. För övrigt råder förtöjningsförbud.

11 Öppen eld, grillning

Öppen eld eller grillning på bryggorna eller ombord på båtar förtöjda vid bryggorna är ovillkorligen förbjuden.

12 Hamnens säsong

Hamnens säsong är fr. o m 1 maj t o m 15 oktober årligen. En förutsättning för att båtplatsinnehavare under denna tidsperiod får förtöja vid bryggan är att normalvattenstånd råder och att bryggor är driftsatta (landgång är monterad, passersystemet är aktiverat, inga större reparations- om eller tillbyggnadsaktiviteter är planerade). Styrelsen går inför varje säsong ut med information när förtöjning vid bryggor kan påbörjas. Vid säsongens utgång ska Båtplatsinnehavarens båt vara avlägsnad från båtplatsen, såvida inte Parterna träffat skriftligt avtal om annat. Kvarvarande båt äger Hamnen att omhänderta och förvara på Båtplatsinnehavarens ansvar och bekostnad.

13 Regler och direktiv

Som medlem är Du skyldig att följa gällande hamnordning, övriga särskilda föreskrifter samt direktiv som ges av Hamnens bryggchefer. Vid upprepade eller allvarliga förseelser riskerar Du att förverka ditt medlemskap.

Egendom får inte förvaras på bryggorna. Om båtägaren ej inom 1 månad från skriftlig anmaning avhämtar kvarlämnad egendom tillfaller denna enligt lag Hamnen utan inlösen.

Även i övrigt ska Båtplatsinnehavaren iaktta hänsyn och bidra till ordningen. Störande underhålls- eller reparationsarbete får inte förekomma. I förhållande till föreningen och övriga Båtplatsinnehavare och medlemmar är Båtplats-innehavaren ansvarig för sina besökares uppträdanden.

Bilar ska parkeras på anvisade platser.

Aktuell information och reviderade ordningsregler finns anslagna vid bryggområdet samt på Hamnens hemsida www.strandhamnen.se. Båtplatsinnehavaren erinras om sin skyldighet att hålla sig informerad om aktuella föreskrifter och anvisningar för Hamnen.

Hamnordningen har tillkommit i syfte att skapa ordning och trivsel mellan båtägarna samt att öka säkerheten inom området. Därför skall de följas. Denna hamnordning kommer löpande att ses över och revideras. Synpunkter lämnas till bryggchef gärna skriftligt.

14 Övrigt

Vår förhoppning och tro är att våra Båtplatsinnehavare skall finna ordnings- och säkerhetsföreskrifterna naturliga och bidragande till en väl fungerande och trevlig marina. Vi hälsar dig med dessa ord varmt välkommen som Båtplatsinnehavare på Strandhamnen.

Ekonomisk förening