Föreningsstadgar

STADGAR för EKONOMISK FÖRENING STRANDHAMNEN 2015

Fastställda på föreningsstämma 2022-03-28

1§  FIRMA

Föreningens firma är Ekonomisk Förening Strandhamnen 2015

2§  ÄNDAMÅL

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att arrendera och förvalta en båthamn vid vilken båtplatser upplåts till medlemmarna. Medlemmarna själva skall delta med egen arbetsinsats och genom att utnyttja föreningens tjänster.

3§  SÄTE

Styrelsen har sitt säte i Falu Kommun, Dalarnas län.

4§  STYRELSEN

Styrelsen skall bestå av minst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter.

Revisorerna skall vara en (1)

Valberedning skall vara två (2)

Ordförande väljs för ett år. Övriga styrelseledamöter samt revisor väljs för
två år.

Mandattiden beträffande styrelsen och revisorerna skall bestämmas så att den årligen utlöper för halva antalet styrelseledamöter och revisorer samt halva antalet suppleanter. Vid udda antal styrelseledamöter och suppleanter utlöper mandattiden ena året för det antal som är närmast lägre och andra året för det som är närmast högre än hälften.

5§  FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen av den styrelsen därtill utser, två i förening.

6§  MEDLEMSKAP

Det är styrelsen som beslutar om medlemskap, om det finns särskilda skäl får styrelsen vägra medlemskap.

Både fysisk och juridisk person kan antagas som medlem i föreningen som därmed skall tillträda en båtplats.

Varje medlem är skyldig att betala en medlemsinsats och den medlemsavgift som föreningsstämman har bestämt. Medlemmarna skall även följa dessa stadgar, föreningens ordningsföreskrifter samt föreningens beslut.

Medlemskap och tillträde till båtplats träder i kraft då medlemsavtal är undertecknat av Föreningen och medlemmen samt att medlemsinsatsen till fullo har erlagts till föreningen.

Inträde i Föreningen 30/9 och tidigare medför full serviceavgift.

Inträde i Föreningen 1/10 och senare medför ingen serviceavgift inträdesåret.

Ansökan om utträde/överlåtelse skall ske skriftligen till styrelsen. Det ekonomiska mellanhavandet vid överlåtelse sker utom föreningens ansvar.

För den som erhåller andel i Föreningen, överlåten av tidigare medlem, träder medlemskapet i kraft först efter att överlåtelsehandling avseende överlåtelsen och undertecknat medlemsavtal har förelagts styrelsen samt att styrelsen har godkänt medlemskap.

Vid överlåtelse inträder ny medlem i föreningen på samma villkor som avgående medlem. Vid uppsägning eller utträde utan överlåtelse löper uppsägningstiden intill dess ny medlem engagerats till aktuell båtplats eller under 2 (två) år räknat från uppsägningsdagen – vilket som inträffar först.

Under uppsägningstiden skall avgående medlem erlägga aviserade medlemsavgifter.

Medlem som icke iakttagit sina förpliktelser mot föreningen eller som skadat föreningen eller motarbetar dess ändamål eller intressen, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

Utesluten medlem har med omedelbar verkan förverkat sin rätt till båtplats och medlemmens andel tillfaller föreningen utan kostnad.

7§  MEDLEMSINSATS/MEDLEMSAVGIFT

Varje medlem ska betala en insats till föreningen på 54 000 kronor.

Efter antagandet av medlemskap i Föreningen skall medlemmen tillträda en båtplats i Föreningens båthamn.

Varje båtplats har maxbredd på 6 meter. Överskrids 6 meter skall medlem ansöka om ytterligare ett medlemskap.

Medlem skall till föreningen erlägga årlig medlemsavgift som föreningsstämman beslutar. Medlemsavgift skall vara erlagd senast 30/4.

Medlemsinsats och medlemsavgifter betalas till föreningens Bankgiro.

Varje medlem har en röst vid föreningsstämma. Röstning genom ombud med skriftlig fullmakt godkänns.

8§  RÄKENSKAPSÅR

Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.

9§  VINST, FÖRFOGANDERÄTT

Uppkommen vinst skall avsättas till kommande reparations- och förnyelsefond.

Stämman delegerar årligen styrelsen sitt mandat att verka inom ramen för av stämman godkänd budget. Vid beslut om ej budgeterade ekonomiska åtaganden överstigande 1½ basbelopp skall styrelsen kalla till extra föreningsstämma.

10§  KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA OCH ANDRA MEDDELANDEN

Kallelse till föreningsstämma sker genom skriftlig kallelse med e-post tidigast sex veckor före och senast två veckor före ordinarie stämma och senast två vecka före extrastämma.

Andra meddelanden sker med brev eller via e-post.

11§  ÄRENDEN PÅ ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Vid ordinarie föreningsstämma, som skall hållas årligen under mars månad, skall följande ärenden förekomma:

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Val av protokollförare vid stämman.
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 5. Val av två justeringsmän.
 6. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Godkännande av dagordningen.
 8. Styrelse- och verksamhetsberättelse för avslutat verksamhetsår.
 9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt disposition av vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen.
 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 12. Beslut om arvode till styrelseledamöter och revisor.
 13. Val av ordförande för ett år.
 14. Val av styrelseledamöter för två (2) år.
 15. Val av revisor för två (2) år.
 16. Val av två personer till valberedning för ett (1) år.
 17. Beslut om budget för kommande verksamhetsår samt beslut om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.
 18. Övriga ärenden.
 19. Stämmans avslutande.

Vid extra föreningsstämma skall andra ärenden inte bli föremål för beslut än de som angivits i kallelsen.

Medlem som önskar ärende upptaget till behandling vid ordinarie föreningsstämma ska skriftligen göra framställning till styrelsen senast 15 december.

Extra föreningsstämma skall utlysas av styrelsen, revisorn eller då det för behandling av uppgivet ärende skriftligen påfordras av minst 1/10 av föreningens medlemmar.

12§   STADGEÄNDRING

För beslut om ändring av föreningens stadgar gäller vad som föreskrivs i lagen om ekonomisk förening.

13§  UPPLÖSNING

Vid föreningens upplösning skall de behållna tillgångarna fördelas mellan de vid det slutliga beslutet om föreningens trädande i likvidation kvarvarande medlemmarna på så sätt att medlemmarna utfår dagsvärdet av erlagda insatser.

14§  TVISTER

Tvister mellan föreningen, å ena, samt styrelsen, styrelseledamot, likvidator eller medlem å andra sidan, skall avgöras av svensk domstol och svensk lag skall tillämpas.

15§  LAGEN

I övrigt gäller vad lagen om ekonomiska föreningar finns stadgat.

Ekonomisk Förening