Ordningsföreskrifter

ORDNINGSFÖRESKRIFTER STRANDHAMNEN

1 Inledning

För Båtplatsinnehavaren, nedan kallad medlem, skall Strandhamnen ha större betydelse än att utgöra en båtplats. Ambitionen är att hamnen skall vara av sådan kvalité att medlemmen gärna tillbringar tid inom hamnen, som skall utgöra en plattform och mötesplats för föreningens medlemmar.

För att ambitionen skall kunna förverkligas, krävs att samtliga medlemmar respekterar och förbinder sig att följa hamnens i allas intresse vid var tid beslutade ordningsföreskrifter samt skötselanvisningar i övrigt.

För den allmänna säkerheten och trevnaden i hamnen gäller följande ordningsföreskrifter.

2 Allmänt

STRANDHAMNENS båthamn administreras av ekonomiska föreningen Strandhamnen, nedan benämnt hamnen.

3 Förtöjning mm.

Det åligger medlemmen att ha erforderlig uppsikt över sin båt samt noggrant kontrollera förtöjningar, bojar, kättingar och dylikt och genast anmäla omständigheter av betydelse för säkerheten.

Medlemmen är ansvarig för att båten alltid är korrekt förtöjd enligt hamnens rekommendationer. Medlemmen är skyldig att ersätta alla skador som kan uppkomma på grund av sprungna förtöjningar, otillräckliga fendrar och dylikt eller som orsakas av bristande eller olämplig utrustning. Brister medlemmen i sina nu nämnda skyldigheter, är denne ansvarig för de skador som därigenom orsakas.

Anordningar för att underlätta ombordstigning får placeras på bryggan. Anordningen får dock ej vara av sådan storlek att den hindrar framkomligheten på bryggan. Den får ej heller skruvas eller spikas fast på bryggan. Förtöjningsanordningar ska ordnas på ett sådant sätt att fara för sak- eller personskador ej uppkommer, så som lösa tampar på bryggorna mm.

Båt eller dess utrustning ska placeras så att ingen del skjuter innanför bryggkanten.

Felaktigt nyttjande av bommar till förfång för angränsande båtplats, eller felaktig belastning på bommar eller annan båtplatsutrustning får inte förekomma. Vattenfyllda eller sjunkna båtar måste omedelbart åtgärdas av medlemmen. Medlemmen ska tillse att förtöjningstampar och båten med dess utrustning i övrigt, såsom kapell, fall, m.m., inte lämnar missljud som är störande för omgivningen varför t.ex. metallfjädrar ej skall nyttjas i hamnen.

Styrelsen har rätt att justera förtöjning och även i övrigt på medlemmens bekostnad vidta alla åtgärder som krävs i syfte att ordningsföreskrifterna ska uppfyllas, däribland att omedelbart på lämpligt sätt åtgärda eller omhänderta båtar som inte flyter på avsett sätt.

4 Försäkring

Båtägaren ska minst ha försäkring som gäller skada på annans sak, tredje person samt dennes utrustning. Vid uppmaning från styrelsen ska försäkringsbolag samt försäkringsnummer meddelas till styrelsens ordförande.

5 Jollar

Jollar eller dess utrustning får inte placeras på bryggorna. Uppläggning får endast ske på anvisad plats.

6 In- och utfart från hamnen

Inom hamnområdet gäller högsta tillåtna hastighet om 3 knop. Farten ska dock alltid anpassas så att inte olägenhet uppkommer för övriga båtägare.

7 Avfallshantering

Tömning av latrin eller förorenat slagvatten i vattnet i hamnen är absolut förbjudet!

Hålltankar för latrin ska tömmas vid tömningsstationerna.

8 Användning av elkraft

Du får ansluta godkänd elektrisk utrustning till hamnens eluttag under förutsättning att fullgott och skyddsjordat elmaterial används. Alla båtar som har ett landströmsanslutet elsystem ombord ska använda skyddstransformator eller galvanisk isolator. Den som inte följer detta kan bli skadeståndsanvarig gentemot andra medlemmar samt utesluten som medlem ur marinan.

Har medlemmen en husbåt ska elmätare för husbåten av Föreningen installeras i elstolpen på medlemmens bekostnad samt att medlemmen står för sin elförbrukning enligt en schablonberäkning per förbrukad kilowattimme.

Generellt gäller att inga skarvar får finnas mellan stolpe och båten. Observera att det kan bildas explosiva gaser vid laddning av blysyrebatterier – sörj därför för god luftväxling.

9 Olovlig förtöjning

Företrädare för styrelsen har rätt att flytta felaktigt eller olovligt förtöjd båt till lämplig plats inom eller utom hamnens område.

Vattenskotrar eller liknande är inte tillåtna att förtöja stadigvarande inom marinans område om inte styrelsen särskilt godkänt annat.

10 Servicebryggan

Hamnen har för avsikt att montera en servicebrygga på varje bryggnock. Bryggan får användas för kortare angöring i samband med i- och urlastning. För övrigt råder förtöjningsförbud.

11 Öppen eld, grillning och övriga aktiviteter

Öppen eld eller kolgrillning på bryggorna eller ombord på båtar förtöjda vid bryggorna är ovillkorligen förbjuden. Bryggorna skall alltid vara tillgängliga för båtägare, andra aktiviteter som hindrar framkomst är ej tillåtna såsom lekar och fiske.

12 Hamnens säsong

Hamnens säsong är fr. o m 1 maj t o m 15 oktober årligen. En förutsättning för att medlemmar under denna tidsperiod får förtöja vid bryggan är att normalvattenstånd råder och att bryggor är driftsatta (landgång är monterad, passersystemet är aktiverat, inga större reparations- om eller tillbyggnadsaktiviteter är planerade). Styrelsen går inför varje säsong ut med information när förtöjning vid bryggor kan påbörjas. Vid säsongens utgång ska medlemmarnas båt vara avlägsnad från båtplatsen, såvida inte Parterna träffat skriftligt avtal om annat. Kvarvarande båt äger hamnen rätt att omhänderta och förvara på medlemmens ansvar och bekostnad.

13 Regler och direktiv

Som medlem är Du skyldig att följa gällande ordningsföreskrifter, övriga särskilda föreskrifter samt direktiv som ges av styrelsen. Vid upprepade eller allvarliga förseelser riskerar Du att förverka ditt medlemskap.

Egendom får inte förvaras på bryggorna. Om medlemmen inte hämtar kvarlämnad egendom inom en månad efter skriftlig uppmaning tillfaller denna Föreningen utan inlösen.

Även i övrigt ska medlemmen iaktta hänsyn och bidra till ordningen. Störande underhålls- eller reparationsarbete får inte förekomma. Medlemmen är ansvarig för sina gästers uppträdande och att de följer gällande ordningsföreskrifter.

Bilar ska parkeras på anvisade platser.

Aktuell information och reviderade ordningsföreskrifter finns på hamnens hemsida www.strandhamnen.se. Medlemmen har skyldighet att hålla sig informerad om aktuella föreskrifter och anvisningar för hamnen.

Ordningsföreskrifterna har tillkommit i syfte att skapa ordning och trivsel mellan medlemmarna samt att öka säkerheten inom området. Dessa ordningsföreskrifter kommer löpande att ses över och revideras. Synpunkter lämnas till styrelsen, gärna skriftligt’

14 Uthyrning i andra hand

Medlemmar har möjlighet att hyra ut sin båtplats i andra hand. Detta ska i god tid meddelas till styrelsen med kontaktuppgifter på den som avser hyra av medlemmen. Andrahandsuthyrningen sker med oförändrade villkor som för medlemmen, dock är justering av bommar eller flytt av båtplats ej möjlig vid uthyrning i andra hand. Ansvaret för att stadgar och ordningsföreskrifter följs samt att båten är försäkrad ligger på medlemmen även vid en andrahandsuthyrning.

15 Övrigt

Det som nämns i dessa ordningsföreskrifter omfattar även alla som hyr båtplats i andra hand av en medlem.

Uppdaterade 2021-05-17

Ekonomisk Förening