Medlemsavtal (exempel)


Förening
:
Namn:           Strandhamnen Ekonomisk Förening 2015 (SEF)
Adress:         Strandvägen 67, 791 43 FALUN
Org.nr:          769628-5639
Kontakt:        Kvällar och helger: 023-666 23 66
Mail: ordforande@strandhamnen.se, styrelsen@strandhamnen.se

Medlem/Medlemmar:
Namn:          Förnamn Efternamn                           Förnamn Efternamn
Adress:         Gata nr, 999 99  STAD
Pers/org.nr:   ÅÅDDMM-XXXX                            ÅÅDDMM-XXXX
Mobilnr:       07x-xxxxxxx                                          07x-xxxxxxx
Epost:           aaa.bbb@mail.se                                   aaa.bbb@mail.se

Villkor för medlemskap

1.     Som medlem i SEF åtnjuter man rättigheter men även skyldigheter att delta i och påverka driften och utvecklingen av SEF:s småbåtshamn, nedan kallad anläggningen.

2.     Genom medlemskapet tilldelas medlemmen en båtplats i anläggningen.

3.     Medlem tilldelas en båtplats som anpassas efter medlemmens båttyp. Medlem får acceptera att båtplatsen kan anpassas alternativt flyttas om medlemmen förvärvar ny båttyp eller att andra båtplatser på anläggningen, företrädesvis intilliggande, är eller blir föremål för anpassning.

4.     Medlem är skyldig att efterleva vid varje tidpunkt gällande och av SEF fastställda ordningsföreskrifter.

5.     Medlem ska erlägga den av SEF fastställda årliga serviceavgiften senast den 30 april det kalenderår serviceavgiften avser.

6.     Medlem får inte hyra ut båtplatsen i andra hand utan SEF:s godkännande.

7.     Medlem får överlåta rätten till båtplatsen dock efter att förvärvaren godkänts av SEF. SEF får inte utan starka skäl avslå ansökan från förvärvaren.

8.     Ändring av båtplatsens konstruktion eller andra åtgärder vid båtplatsen eller vid anläggningen, får inte genomföras av medlem utan SEF:s godkännande.

9.     Medlem ska hålla båten med inventarier försäkrad. Försäkringsbeviset ska placeras synligt på båten.

10.  Medlem erlägger en medlemsinsats om 54 000 kr genom insättning på SEF:s konto, bankgiro 567-1557.

11.  Medlemskapet är giltigt först efter att medlemsinsatsen kommit SEF tillhanda.

12.  Medlem bekräftar genom underskrift att den har tagit del av och ska i övrigt följa av SEF fastställda stadgar och ordningsföreskrifter samt tagit del av gällande GDPR Policy på www.strandhamnen.se och godkänner SEF:s behandling av personuppgifter med anledning av detta avtal och enligt GDPR Policyn.

Ort och datum
Falun 2022-xx-xx

För SEF                                                                          Medlem/Medlemmar

______________________                                              ______________________
Gabriella Hagman, Ordförande                      För Efternamn

______________________                                              ______________________
Per Ötken, Kassör                                                  För Efternamn

Ekonomisk Förening